ใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ ไม่ต้องแจ้งความจริงหรือ?

แม้จะเป็นของสำคัญที่ต้องพกติดตัวทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์บนท้องถนน แต่เพราะความหลงลืม ถูกขโมย หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ อาจทำให้ใบขับขี่สูญหายได้ เมื่อรู้ตัวว่าใบขับขี่หายก็ต้องทำใบขับขี่ใหม่ เพราะหากไม่มีใบขับขี่จะเท่ากับทำผิดกฎหมาย คำถามที่ตามมา คือ ใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ ไม่ต้องแจ้งความจริงหรือ?

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ เนื่องจากผ่านการอบรม และทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขับรถต่างๆ ตามแต่ประเภทของใบขับขี่นั้น ๆ บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ เมื่อได้ใบขับขี่มาแล้วควรพกติดตัวเสมอ เพราะหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วเราไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ก็จะมีความผิด โดย พรบ. จราจรทางบก ระบุไว้ว่า ในการขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย

ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ มีความผิดอย่างไร? เสียค่าปรับเท่าไร?

กรณีถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงใบขับขี่ได้ (ไม่ได้พกใบขับขี่) จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีรถยนต์สาธารณะหากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ส่วนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 93 วรรคหนึ่งที่ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถหรือผู้ที่มีหน้าที่ขับรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน หากผู้นั้นฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำใบขับขี่ใหม่ ไม่ต้องแจ้งความจริงหรือ?

หากใบขับขี่สูญหาย ไม่ว่าใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือใบขับขี่แบบชั่วคราว ไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจ ให้ติดต่อกรมขนส่ง เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (มาก่อน 15.30 น. เพื่อยื่นคำขอทำใบขับขี่ใหม่) เพื่อความสะดวก ไม่ต้องรอคิวยาวจนอาจถึงขั้นไปเก้อ แนะนำให้จองคิวทำใบขับขี่ใหม่ทางออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue อย่างไรก็ตาม ในกรณีทำใบขับขี่สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะสูญหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเอาใบแจ้งความประกอบในการยื่นขอทำใบขับขี่สาธารณะใหม่

ขั้นตอนจองคิวเมื่อใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันกรมขนส่ง ทำอย่างไร?

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อทำการลงทะเบียน จากนั้น คลิก “ลงทะเบียน”

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเสร็จขั้นตอน หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ”

3. เข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ 

4. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ซึ่งมีให้เลือกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

5. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต” 

6. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ เช่น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

7. เลือกประเภทบริการที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ เช่น ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

8. เลือกประเภทยานพาหนะที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ เช่น รถยนต์

9. กรอกข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ (วันเดือนปีที่ใบขับขี่หมดอายุ)

10. เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไป (อบรมผ่าน e-learning) 

11. เลือกวันเวลาที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่

12. ยืนยันการจองคิวต่อใบขับขี่ และบันทึกหน้าจอผลการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับแสดงให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง

 

ถ้าใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวที่ราชการออกให้ หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ให้เตรียมพาสปอร์ตแทนบัตรประชาชน

2. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน ประทับตราสถานพยาบาลชัดเจน 

3. ใบแจ้งความ (กรณีใบขับขี่สาธารณะสูญหาย)

ใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?

สำหรับค่าธรรมเนียมกรณีใบขับขี่หาย และขอทำใหม่ จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนรวม 205 บาท โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท

2. ค่าธรรมเนียมแทนกรณีใบขับขี่สูญหาย หรือชำรุด 100 บาท

3. ค่าบริการถ่ายรูป และพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่กับกรมการขนส่ง ทำอย่างไร? 

1. ยื่นเอกสารและหลักฐานการจองคิวออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่ (อย่าลืมอบรมออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนมา)

2. เขียนใบคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่

3. ตรวจสภาพร่างกาย 4 ประการ คือ ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง

4. ชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่และรอรับใบขับขี่

การทำใบขับขี่ใหม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด ถ้ารู้ตัวว่าใบขับขี่สูญหาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความให้เสียเวลา รีบจองคิวออนไลน์ทำใบขับขี่ใหม่ด่วน อย่านิ่งนอนใจ เพราะหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่มีใบขับขี่อาจมีโทษตามกฎหมาย พกใบขับขี่ติดตัวไว้และรักษากฎจราจรอยู่เสมอ ไม่ประมาททุกการขับขี่และแนะนำว่าควรมี ประกันรถยนต์ ไว้คุ้มครองด้วย

สอบถาม