ข้อแตกต่าง ประกันเดินทางในประเทศ ไม่เหมือนประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ อย่างไร

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนมองข้ามการซื้อประกันเดินทางในประเทศ เพราะขาดความรู้ หรือเข้าใจผิดคิดว่าประกันเดินทางในประเทศ ไม่ต่างจากประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องซื้อให้เปลืองเงิน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกันเดินทางในประเทศ เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันว่า ข้อแตกต่าง ประกันเดินทางในประเทศ ไม่เหมือนประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ อย่างไร 

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย ตามจำนวนและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาประกันภัย การทำประกันภัยถือเป็นการวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยในอนาคตข้างหน้า

โดยประกันภัยสามารถแบ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การประกันชีวิต (Life Insurance) คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก การตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) คือ การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก การประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้

สำหรับประกันวินาศภัย คือ ประกันอื่น ๆ นอกเหนือจากประกันชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่

1. ประกันอัคคีภัย คุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สโดยสามารถเอาประกันได้ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

2. ประกันภัยรถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ทั้งความเสียหายต่อตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอกที่ทรัพย์สินเสียหาย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

3. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันที่คุ้มครองความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเลรวมไปถึงการขนส่งทางอากาศและทางบกด้วย

4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้น การประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายกว้างมาก ตัวอย่างประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันเดินทาง, ประกันภัยโจรกรรม หรือ ประกันภัยพืชผล เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มประกันวินาศภัย ประเภทประกันภัยเบ็ดเตล็ด คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเหตุมิได้คาดหมาย โดยมีลักษณะและความแตกต่างกันดังนี้

ประกันอุบัติเหตุ 

คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันสุขภาพ 

คือ ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ประกันเดินทาง

คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยว ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน สุขภาพ และอุบัติเหตุ หรือตามเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้ โดยมีแผนประกันให้เลือกทั้งประกันเดินทางในประเทศและประกันเดินทางต่างประเทศ และยังมีให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยว รายปี หรือเลือกคุ้มครองแบบคนเดียว หรือแบบเป็นกลุ่ม ในส่วนของประกันเดินทางในประเทศ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จะปกป้องนักเดินทางทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน สุขภาพ และอุบัติเหตุ ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ประกันเดินทางในประเทศ 

จึงเป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตามวันเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วย แตกต่างจากประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ ส่วนประกันสุขภาพก็คุ้มครองเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยจากโรคภัย 

นอกจากนี้ ประกันเดินทางในประเทศยังถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยว เช่น คุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน, คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง, คุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย ซึ่งประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครองตรงนี้ 
หากคุณอยากได้ความคุ้มครองแบบจัดเต็มระหว่างท่องเที่ยวไทย ทั้งทรัพย์สิน สุขภาพ และอุบัติเหตุ ท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ลุยได้เต็มที่ ไร้ความกังวล อุ่นใจตลอดทริป ประกันเดินทางในประเทศ เป็นสิ่งที่คุณต้องมี!

สอบถาม