5 สิ่งของมีค่า เมื่อเสียหายตอนไปเที่ยว ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ จ่ายให้ตามจริง

ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากช่วยคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ อาทิ เจ็บป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน สิ่งของมีค่าเสียหายหรือสูญหาย สำหรับกรณีสุดท้ายนี่คือ 5 สิ่งของมีค่า เมื่อเสียหายตอนไปเที่ยว ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ จ่ายให้ตามจริง ชัวร์ครับ คอนเฟิร์ม

5 ของหาย เคลมประกันท่องเที่ยวต่างประเทศได้

1. กระเป๋าเดินทาง

ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความคุ้มต่อความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าเดินทางใน 2 กรณี 

1) ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัทผู้ขนส่ง การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านี้ ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมนั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษัทขนส่งนั้น 

2) เป็นผลจากบุคคลใด ๆ กระทำการในลักษณะเป็นการบังคับอย่างรุนแรง หรือโดนข่มขู่ หรือขู่เข็ญผู้เอาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้น หากกระเป๋าเดินทางเกิดความเสียหายหรือสูญหาย บริษัทประกันภัยจะชดเชยความเสียหายโดยหาของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ หรือซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือจ่ายเป็นเงินมูลค่าตามความจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

2. ทรัพย์สินส่วนตัว 

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของและนำติดตัวไปด้วยในการเดินทาง ซึ่งประกันท่องเที่ยวต่างประเทศจะให้ความคุ้มครอง 2 กรณี คือ 

1) ความผิดพลาดของผู้ขนส่ง จากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายกระเป๋าเดินทางนั้น

2) การชิงทรัพย์ การปล้น การโจรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง 3) การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ถูกล็อกไว้อย่างดี ทั้งนี้ ในกรณีที่ของทรัพย์สินมีค่า อาทิ แท็ปเล็ต กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหายระหว่างที่ขนย้ายกระเป๋าในสายการบิน หรือที่โรงแรม จะได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในแผนประกันที่เลือกซื้อ โดยผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนแรก นอกจากนี้ บริษัทประกันแต่ละแห่งจะมีสิ่งของบางชนิดที่ไม่รวมอยู่ในรายการที่คุ้มครอง ฉะนั้น ก่อนทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครองให้ถี่ถ้วน

3. เงินส่วนตัว 

เงินส่วนตัว ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินสดเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึง เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ตั๋วเดินทาง ตั๋วโรงแรม และตั๋วท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมไปถึงกระเป๋าเงิน และกระเป๋าถือ ซึ่งประกันท่องเที่ยวต่างประเทศจะให้ความคุ้มครอง 2 กรณี คือ 

1) การชิงทรัพย์ การปล้น การโจรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง 

2) การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ถูกล็อกไว้อย่างดี สำหรับการเคลมประกันกรณีการสูญหายหรือเสียหายของเงินส่วนตัว ต้องมีผู้ที่ออกเอกสารรับรองเรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าแค่เราบอกว่าเงินหายแล้วประกันจะจ่ายชดเชยให้ เช่น ถ้าเกิดขึ้นในโรงแรม ก็ต้องมีหนังสือรับรองจาก ผู้บริหารของโรงแรมที่เราพัก หรือ หากเกิดการฉกชิงวิ่งราว ต้องมีหลักฐานการแจ้งความชัดเจน โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงิน ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ 

4. เอกสารการเดินทาง 

เอกสารการเดินทาง หมายถึง บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ ซึ่งดำเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกต้อง หากมีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศนี้คุ้มครองรวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือรับรองการเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันแทนเอกสารการเดินทางที่สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือภัยธรรมชาติระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์

5. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึงไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศบางบริษัทจะจัดอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ รวมอยู่ในการให้ความคุ้มครองด้วย ฉะนั้น หากมีการเสียหายหรือสูญหายระหว่างท่องเที่ยว สามารถเคลมได้ โดยในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการ

เล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการเสียหายหรือสูญหายนั้น ตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์

ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ อุ่นใจ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีสิ่งของมีค่าเสียหายหรือสูญหาย คุ้มครองแบบจัดหนักในราคาเริ่มต้นที่หลักร้อย แล้วจะรออะไร คลิกตรงนี้ ซื้อประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ กับชัวร์ครับได้เลย

สอบถาม